Autor Téma: Jak vytvorit pro vlastni komponentu kolekci polozek se zpetnou notifikaci?  (Přečteno 901 krát)

97994

 • Host
Pred casem me kontaktoval jeden uzivatel s dotazem jak se da vytvorit kolekce polozek pro vlastni komponentu, resp. jak reflektovat zmeny takove kolekce v komponente. Tady je kratka komentovana ukazka toho jak vyrobit komponente kolekci se zpetnou notifikaci:

Kód: Delphi [Vybrat]
 1. unit MyControl;
 2.  
 3. interface
 4.  
 5. uses
 6.   Winapi.Windows, Winapi.Messages, System.SysUtils, System.Classes, Vcl.Graphics, Vcl.Controls, Vcl.StdCtrls;
 7.  
 8. type
 9.   TMyItem = class;
 10.   TMyItems = class;
 11.   TMyControl = class;
 12.  
 13.   TMyItem = class(TCollectionItem)
 14.   private
 15.     FTheBoolean: Boolean; { ← pole hodnoty property TheBoolean }
 16.     FTheInteger: Integer; { ← pole hodnoty property TheInteger }
 17.     procedure SetTheBoolean(Value: Boolean); { ← setter property TheBoolean }
 18.     procedure SetTheInteger(Value: Integer); { ← setter property TheInteger }
 19.   public
 20.     constructor Create(Collection: TCollection); override; { ← konstruktor pro inicializaci vychozich hodnot polozky }
 21.     procedure Assign(Source: TPersistent); override; { ← implementace prirazeni hodnot polozky }
 22.   published
 23.     property TheBoolean: Boolean read FTheBoolean write SetTheBoolean default False; { ← property TheBoolean }
 24.     property TheInteger: Integer read FTheInteger write SetTheInteger default 0; { ← property TheInteger }
 25.   end;
 26.  
 27.   TMyItems = class(TCollection)
 28.   private
 29.     [Weak] FOwner: TMyControl; { ← vlastnik kolekce; weak reference kvuli ARC }
 30.     function GetItem(Index: Integer): TMyItem; { ← getter property Items[Index: Integer] }
 31.     procedure SetItem(Index: Integer; Value: TMyItem); { ← setter property Items[Index: Integer] }
 32.   protected
 33.     function GetOwner: TPersistent; override; { ← metoda ziskani vlastnika kolekce }
 34.     procedure Update(Item: TCollectionItem); override; { ← metoda notifikace zmen polozek (1 nebo vice) }
 35.     procedure Notify(Item: TCollectionItem; Action: TCollectionNotification); override; { ← metoda notifikace zmen v kolekci }
 36.   public
 37.     constructor Create(Owner: TMyControl); reintroduce; { ← konstruktor upraveny jen pro predani vkastnika }
 38.     property Items[Index: Integer]: TMyItem read GetItem write SetItem; default; { ← indexovana property Items }
 39.   end;
 40.  
 41.   TMyControl = class(TCustomControl)
 42.   private
 43.     FItems: TMyItems; { ← kolekce polozek FItems }
 44.     FTexts: TListBox; { ← list box pro logovani notifikacnich metod }
 45.     procedure SetItems(Value: TMyItems); { ← setter property Items }
 46.     procedure AppendText(const Text: string; const Args: array of const); { ← metoda pro logovani notifikacnich metod }
 47.   protected
 48.     procedure DoListChange; virtual; { ← metoda volana pri zmene kolekce FItems }
 49.     procedure DoItemAppend(Item: TCollectionItem); virtual; { ← metoda volana pri pridani polozky do kolekce FItems }
 50.     procedure DoItemDelete(Item: TCollectionItem); virtual; { ← metoda volana pred smazanim polozky za pouziti FItems.Delete }
 51.     procedure DoItemRemove(Item: TCollectionItem); virtual; { ← metoda volana pred odebranim polozky z kolekce FItems }
 52.     procedure DoItemUpdate(Item: TCollectionItem); virtual; { ← metoda volana pri zmene polozky z kolekce FItems }
 53.   public
 54.     constructor Create(Owner: TComponent); override; { ← konstruktor komponenty }
 55.     destructor Destroy; override; { ← destruktor komponenty }
 56.   published
 57.     property Items: TMyItems read FItems write SetItems; { ← property kolekce Items }
 58.   end;
 59.  
 60. procedure Register;
 61.  
 62. implementation
 63.  
 64. { TMyItem }
 65.  
 66. constructor TMyItem.Create(Collection: TCollection);
 67. begin
 68.   inherited;
 69.   FTheBoolean := False;
 70.   FTheInteger := 0;
 71. end;
 72.  
 73. procedure TMyItem.SetTheBoolean(Value: Boolean);
 74. begin
 75.   if FTheBoolean <> Value then { ← jen pri zmene hodnoty... }
 76.   begin
 77.     FTheBoolean := Value; { ← nastavime hodnotu interniho pole }
 78.     Changed(False); { ← a notifikujeme kolekci o zmene polozky; takove volani vyvola metodu Update kolekce }
 79.   end;
 80. end;
 81.  
 82. procedure TMyItem.SetTheInteger(Value: Integer);
 83. begin
 84.   if FTheInteger <> Value then { ← jen pri zmene hodnoty... }
 85.   begin
 86.     FTheInteger := Value; { ← nastavime hodnotu interniho pole }
 87.     Changed(False); { ← a notifikujeme kolekci o zmene polozky; takove volani vyvola metodu Update kolekce }
 88.   end;
 89. end;
 90.  
 91. procedure TMyItem.Assign(Source: TPersistent);
 92. begin
 93.   if Source is TMyItem then { ← pokud jde o kompatibilni tridu, pak... }
 94.   begin
 95.     FTheBoolean := TMyItem(Source).TheBoolean; { ← pro jednoduchost bez porovnani puvodnich hodnot upravime primo hodnoty poli }
 96.     FTheInteger := TMyItem(Source).TheInteger; { ← pro jednoduchost bez porovnani puvodnich hodnot upravime primo hodnoty poli }
 97.     Changed(False); { ← a vyvolame notifikaci o zmene jen teto polozky; EMBT tady pouziva blok Collection.BeginUpdate/EndUpdate }
 98.   end
 99.   else { ← nejde o kompatibilni tridu, takze... }
 100.     inherited Assign(Source); { ← nechame prirazeni na predkovi tridy }
 101. end;
 102.  
 103. { TMyItems }
 104.  
 105. constructor TMyItems.Create(Owner: TMyControl);
 106. begin
 107.   inherited Create(TMyItem); { ← nastavime tridu kolekce }
 108.   FOwner := Owner; { ← a ulozime vlastnika kolekce }
 109. end;
 110.  
 111. function TMyItems.GetItem(Index: Integer): TMyItem;
 112. begin
 113.   Result := TMyItem(inherited GetItem(Index)); { ← vratime pretypovanou polozku (pokud existuje) }
 114. end;
 115.  
 116. procedure TMyItems.SetItem(Index: Integer; Value: TMyItem);
 117. begin
 118.   inherited SetItem(Index, Value); { ← nastavime polozku (pokud existuje) }
 119. end;
 120.  
 121. function TMyItems.GetOwner: TPersistent;
 122. begin
 123.   Result := FOwner; { ← vratime vlastnika kolekce }
 124. end;
 125.  
 126. procedure TMyItems.Update(Item: TCollectionItem);
 127. begin
 128.   if Assigned(FOwner) and not (csDestroying in FOwner.ComponentState) then { ← pokud existuje vlastnik a neni prave nicen, pak... }
 129.     if not Assigned(Item) then { ← pokud jde o notifikaci zmeny vice polozek, pak... }
 130.       FOwner.DoListChange { ← zavolame vlastnikovi metodu DoListChange }
 131.     else { ← jinak jde o notifikaci zmeny 1 konkretni polozky, takze... }
 132.       FOwner.DoItemUpdate(Item); { ← zavolame vlastnikovi DoItemUpdate s instanci modifikovane polozky v parametru }
 133. end;
 134.  
 135. procedure TMyItems.Notify(Item: TCollectionItem; Action: TCollectionNotification);
 136. begin
 137.   if Assigned(FOwner) and not (csDestroying in FOwner.ComponentState) then { ← pokud existuje vlastnik a neni prave nicen, pak... }
 138.     case Action of
 139.       cnAdded: FOwner.DoItemAppend(Item); { ← polozka Item byla pridana do kolekce; zavolame vlastnikovi metodu DoItemAppend }
 140.       cnDeleting: FOwner.DoItemDelete(Item); { ← polozka Item je mazana metodou Delete; zavolame vlastnikovi metodu DoItemDelete }
 141.       cnExtracting: FOwner.DoItemRemove(Item); { ← polozka Item je odebirana z kolekce; zavolame vlastnikovi metodu DoItemRemove }
 142.     end;
 143. end;
 144.  
 145. { TMyControl }
 146.  
 147. constructor TMyControl.Create(Owner: TComponent);
 148. begin
 149.   inherited; { ← konstruktor predka }
 150.  
 151.   Width := 185; { ← nastaveni vychozi velikosti komponenty }
 152.   Height := 200; { ← nastaveni vychozi velikosti komponenty }
 153.  
 154.   FItems := TMyItems.Create(Self); { ← vytvoreni kolekce s predanim vlastnika kolekce }
 155.  
 156.   FTexts := TListBox.Create(Self); { ← vytvoreni logovaciho list boxu }
 157.   FTexts.SetSubComponent(True); { ← nastaveni logovaciho list boxu jako subkomponent }
 158.   FTexts.Parent := Self; { ← nastaveni rodice logovacimu list boxu }
 159.   FTexts.Align := alClient; { ← nastaveni "zarovnani" list boxu }
 160. end;
 161.  
 162. destructor TMyControl.Destroy;
 163. begin
 164.   FTexts.Free; { ← uvolneni logovaciho list boxu }
 165.   FItems.Free; { ← uvolneni kolekce }
 166.   inherited; { ← destruktor predka }
 167. end;
 168.  
 169. procedure TMyControl.SetItems(Value: TMyItems);
 170. begin
 171.   FItems.Assign(Value); { ← prirazeni kolekce }
 172. end;
 173.  
 174. procedure TMyControl.AppendText(const Text: string; const Args: array of const);
 175. begin
 176.   if not (csDestroying in ComponentState) then { ← pokud neni komponenta nicena, pak... }
 177.   begin
 178.     FTexts.Items.Add(Format(Text, Args)); { ← pridani polozky do logovaciho list boxu }
 179.     FTexts.Perform(WM_VSCROLL, SB_BOTTOM, 0); { ← zaskrolovani logovaciho list boxu na konec }
 180.     FTexts.Perform(WM_VSCROLL, SB_ENDSCROLL, 0); { ← ukonceni skrolovani logovaciho list boxu }
 181.   end;
 182. end;
 183.  
 184. procedure TMyControl.DoListChange;
 185. begin
 186.   AppendText('DoListChange', []); { ← logovani notifikacni metody }
 187. end;
 188.  
 189. procedure TMyControl.DoItemAppend(Item: TCollectionItem);
 190. begin
 191.   AppendText('DoItemAppend: Items[%d]', [Item.Index]); { ← logovani notifikacni metody }
 192. end;
 193.  
 194. procedure TMyControl.DoItemDelete(Item: TCollectionItem);
 195. begin
 196.   AppendText('DoItemDelete: Items[%d]', [Item.Index]); { ← logovani notifikacni metody }
 197. end;
 198.  
 199. procedure TMyControl.DoItemRemove(Item: TCollectionItem);
 200. begin
 201.   AppendText('DoItemRemove: Items[%d]', [Item.Index]); { ← logovani notifikacni metody }
 202. end;
 203.  
 204. procedure TMyControl.DoItemUpdate(Item: TCollectionItem);
 205. begin
 206.   AppendText('DoItemUpdate: Items[%d]', [Item.Index]); { ← logovani notifikacni metody }
 207. end;
 208.  
 209. procedure Register;
 210. begin
 211.   RegisterComponents('Samples', [TMyControl]); { ← registrace komponenty }
 212. end;
 213.  
 214. end.

Budu rad za pripadnou revizi ;) - minimalne TMyItem.Assign resim jinak nez EMBT (co jsem videl tak notifikuji zmenu cele kolekce pres TCollection.EndUpdate, namisto toho vyvolavam notifikaci zmeny jen modifikovane polozky - prijde mi to logictejsi; ke zmene indexu polozky tam nedojde a obecne by Assign polozky modifikovat kolekci nemel - jen hodnoty sebe sama jako polozky)
« Poslední změna: 07-12-2017, 00:31:58 od 97994 »

Offline Radek Červinka

 • Administrátoři
 • Padawan
 • *****
 • Příspěvků: 3006
 • Karma: 108
  • Verze Delphi: D2007, DXE + 2 poslední
  • O Delphi v češtině
Excellent
Rated 1 time
Není ta notifikace přes EndUpdate náhodou k vůli tomu, aby při hromadné změně položek to např. pro každou položku nepřekresloval, ale kreslil až na konec? Aspoň já si to tak pamatuji.
Embarcadero MVP - Czech republic

Offline pf1957

 • Padawan
 • ******
 • Příspěvků: 3343
 • Karma: 139
  • Verze Delphi: D2007, XE3, DX10
Není ta notifikace přes EndUpdate náhodou k vůli tomu, aby při hromadné změně položek to např. pro každou položku nepřekresloval, ale kreslil až na konec? Aspoň já si to tak pamatuji.
Taky bych ocekaval, ze to po BeginUpdate nebude plivat zadne eventy.

Asi by to melo mit oboje: pokud to neni locknute, tak plivat individualni zmeny, pokud je, tak je otazka, co bude delat binding individualnich properties v pripade, ze by se pri EndUpdate plivla jedna souhrnna event.  Jak je udelany Binding v Delphi nevim.

98001

 • Host
Není ta notifikace přes EndUpdate náhodou k vůli tomu, aby při hromadné změně položek to např. pro každou položku nepřekresloval, ale kreslil až na konec? Aspoň já si to tak pamatuji.

Pro hromadne upravy polozek se pouziva explicitni zamek. Tohle je prirazeni jen jedne polozky a zamek a odemceni je jen okolo prirazovani hodnot. Spis to vypada jako naznak potencionalniho zamku pro pristup z vice vlaken. Nebo se bali notifikaci za kazdou property - coz bych mohl taky, ale hodnoty prirazuju primo polim.

A s optimalizovanym kreslenim by se tady malovalo naopak vic. Priradil bys jednu polozku a namisto notifikace a prekresleni jen te jedne polozky bys dostal od EMBT verze notifikaci o zmene cele kolekce a tudiz bys musel prekreslit polozky vsechny. Coz je IMHO spatne. Jasne, pokud bys kolekci explicitne zamknul, pak je notifikace o zmene cele kolekce na miste.

Tedy pri prirazeni jedne polozky s odemcenou kolekci, ve vyse uvedenem kodu:

Kód: Delphi [Vybrat]
 1. procedure TMyItem.Assign(Source: TPersistent);
 2. begin
 3.   ...
 4.   ... { ← prirazeni hodnot ze Source do Self }
 5.   Changed(False); { ← vyvola TCollection.Update ale jen pokud je kolekce odemcena }
 6.   ...
 7. end;

A takto to ma EMBT (na vice mistech):

Kód: Delphi [Vybrat]
 1. procedure TMyItem.Assign(Source: TPersistent);
 2. begin
 3.   ...
 4.   if Assigned(Collection) then Collection.BeginUpdate;
 5.   try
 6.     ... { ← prirazeni hodnot ze Source do poli hodnot Self }
 7.   finally
 8.     if Assigned(Collection) then Collection.EndUpdate; { ← tady nastane notifikace o zmene cele kolekce, ne jen 1 polozky }
 9.   end
 10.   ...
 11. end;

Není ta notifikace přes EndUpdate náhodou k vůli tomu, aby při hromadné změně položek to např. pro každou položku nepřekresloval, ale kreslil až na konec? Aspoň já si to tak pamatuji.
Taky bych ocekaval, ze to po BeginUpdate nebude plivat zadne eventy.

Asi by to melo mit oboje: pokud to neni locknute, tak plivat individualni zmeny, pokud je, tak je otazka, co bude delat binding individualnich properties v pripade, ze by se pri EndUpdate plivla jedna souhrnna event.  Jak je udelany Binding v Delphi nevim.

Ano, to se i deje. Pokud si vyptas zmenu jedne polozky a kolekce je zamcena, notifikaci nedostanes. Ja proste nechapu proc se zamyka a odemyka kolekce pri prirazovani hodnot jedne polozky (viz. vyse zjednoduseny kod).

Nicmene dobra poznamka ohledne Live Bindings. Mozna je to tam kvuli tomu. Mozna je to neco nadcasoveho z dob Borlandu kdy planovali pouziti pro vice vlaken. Nebo se boji ze budou prirazovat hodnoty pres property, ne primo poli s hodnotou (u me jsem v komentari napsal "upravime primo hodnoty poli"); v takovem pripade by s odemcenou kolekci mohli dostat za kazdou property notifikaci.
« Poslední změna: 07-12-2017, 14:55:52 od 98001 »

98047

 • Host
Dostal jsem "svrchovanou" odpoved ze se kolekce v pripade prirazeni jedne polozky zamyka kvuli vicenasobne zmeny objektu pres property (kde by doslo k notifikacim za kazdou zmenu hodnoty property).

V pripade uvedeneho kodu tedy neni treba protoze se zapisuje primo do poli. V pripade EMBT s pristupem pres property by bylo tez efektivnejsi kdyby na konci neemitovali notifikaci zmeny kolekce ale jen polozky (napr. parametrem metody TCollection.EndUpdate rozhodujicim o notifikaci).