Autor Téma: přehrání zvuku ve firemonkey - zamrznutí aplikace na desítky milisekund  (Přečteno 2460 krát)

Offline age.new

 • Hrdina
 • ****
 • Příspěvků: 316
 • Karma: 0
Vážená komunito,

obracím se na Vás s prosbou o radu. Ve Firemonkey aplikaci bych chtěl přehrát jeden malý wav soubor. Doteď k tomu využívám komponentu AudioManager viz kód níže:

Kód: Delphi [Vybrat]
 1. unit AudioManager;
 2.  
 3. interface
 4.  
 5. uses
 6.   System.SysUtils, System.Types, System.UITypes, System.Classes, FMX.Dialogs, FMX.Forms
 7. {$IFDEF ANDROID}
 8.   ,androidapi.jni.media, FMX.Helpers.Android, androidapi.jni.JavaTypes, Androidapi.JNI.GraphicsContentViewText, Androidapi.JNIBridge,
 9.   androidapi.helpers, androidapi.JNI.App, System.Threading
 10. {$ENDIF}
 11. {$IFDEF IOS}
 12.   ,MacApi.CoreFoundation, FMX.Platform.iOS, iOSapi.CocoaTypes, iOSapi.AVFoundation, iOSapi.Foundation
 13. {$ELSE}
 14. {$IFDEF MACOS}
 15.   ,MacApi.CoreFoundation, FMX.Platform.Mac, Macapi.CocoaTypes, Macapi.AppKit, Macapi.Foundation, Macapi.Helpers
 16. {$ENDIF}
 17. {$ENDIF}
 18. {$IFDEF MSWINDOWS}
 19.   ,MMSystem
 20. {$ENDIF}
 21. ;
 22.  
 23. type
 24.   TSoundRec = record
 25.     SFilename: String;
 26.     SName: String;
 27.     SNameExt: string;
 28.     SID: integer;
 29.   end;
 30.   PSoundRec = ^TSoundRec;
 31.  
 32.   TAudioManager = Class
 33.   Private
 34.     fSoundsList: TList;
 35.  
 36. {$IFDEF ANDROID}
 37.     fAudioMgr: JAudioManager;
 38.     fSoundPool: JSoundPool;
 39. {$ENDIF}
 40.  
 41.     function GetSoundsCount: integer;
 42.     function GetSoundFromIndex(Aindex: integer): PSoundRec;
 43.   Public
 44.     Constructor Create;
 45.     Destructor Destroy; override;
 46.  
 47.     function  AddSound(ASoundFile: string): integer;
 48.     procedure DeleteSound(AName: String); overload;
 49.     procedure DeleteSound(AIndex: integer); overload;
 50.     procedure PlaySound(AName: String); overload;
 51.     procedure PlaySound(AIndex: integer); overload;
 52.  
 53.     property  SoundsCount: Integer read GetSoundsCount;
 54.     property  Sounds[AIndex: integer]: PSoundRec read GetSoundFromIndex ;
 55.   end;
 56.  
 57. {$IFDEF IOS}
 58. const
 59.   _libAudioToolbox = '/System/Library/Frameworks/AudioToolbox.framework/AudioToolbox';
 60.  
 61.   procedure AudioServicesPlaySystemSound(inSystemSoundID: nsinteger); cdecl; external _libAudioToolbox name 'AudioServicesPlaySystemSound';
 62.   procedure AudioServicesCreateSystemSoundID(inFileURL: CFURLRef; var SystemSoundID: pnsinteger); cdecl; external _libAudioToolbox name 'AudioServicesCreateSystemSoundID';
 63.   procedure AudioServicesDisposeSystemSoundID(inSystemSoundID: nsinteger); cdecl; external _libAudioToolbox name 'AudioServicesDisposeSystemSoundID';
 64.   procedure AudioServicesAddSystemSoundCompletion(inSystemSoundID : nsinteger; inRunLoop: CFRunLoopRef; inRunLoopMode: CFStringRef; inCompletionRoutine: Pointer; inClientData: CFURLRef); cdecl; external _libAudioToolbox name 'AudioServicesAddSystemSoundCompletion';
 65. {$ENDIF}
 66.  
 67. implementation
 68.  
 69. { TAudioManager }
 70.  
 71. {$IF Defined(IOS) OR Defined(MACOS)}
 72. procedure oncompleteionIosProc(SystemSndID: nsinteger; var AData: Pointer);
 73. begin
 74.   // place here the code to run when a sound finish playing
 75. end;
 76. {$ENDIF}
 77.  
 78. constructor TAudioManager.Create;
 79. begin
 80.   try
 81.     fSoundsList := TList.Create;
 82. {$IFDEF ANDROID}
 83.     fAudioMgr  := TJAudioManager.Wrap((SharedActivity.getSystemService(TJContext.JavaClass.AUDIO_SERVICE) as ILocalObject).GetObjectID);
 84.     fSoundPool := TJSoundPool.JavaClass.init(4, TJAudioManager.JavaClass.STREAM_MUSIC, 0);
 85. {$ENDIF}
 86.  
 87.   except
 88.     On E:Exception do
 89.       Raise Exception.create('[AudioManager.Create] : ' + E.message);
 90.   end;
 91. end;
 92.  
 93. destructor TAudioManager.Destroy;
 94. var
 95.   i: integer;
 96.   wRec: PSoundRec;
 97. begin
 98.   try
 99.     for i := fSoundsList.Count -1 downto 0 do
 100.     begin
 101.       wRec := fSoundsList[i];
 102.       Dispose(wRec);
 103.       fSoundsList.Delete(i);
 104.     end;
 105.     fSoundsList.Free;
 106. {$IFDEF ANDROID}
 107.     fSoundPool := nil;
 108.     fAudioMgr := nil;
 109. {$ENDIF}
 110.     inherited;
 111.   except
 112.     On E:Exception do
 113.       Raise Exception.create('[AudioManager.Destroy] : ' + E.message);
 114.   end;
 115. end;
 116.  
 117. function TAudioManager.AddSound(ASoundFile: string): integer;
 118. var
 119.   wSndRec: PSoundRec;
 120. {$IFDEF IOS}
 121.   wSndID: NSInteger;
 122.   wNSFilename: CFStringRef;
 123.   wNSURL: CFURLRef;
 124.   wCFRunLoopRef: CFRunLoopRef;
 125.   winRunLoopMode: CFStringRef;
 126. {$ENDIF}
 127. begin
 128.   try
 129.     New(wSndRec);
 130.     wSndRec.SFilename := ASoundFile;
 131.     wSndRec.SNameExt  := ExtractFilename(ASoundFile);
 132.     wSndRec.SName     := ChangeFileExt(wSndRec.SNameExt,'');
 133.  
 134. {$IFDEF ANDROID}
 135.     wSndRec.SID := fSoundPool.load(StringToJString(ASoundFile) ,0);
 136. {$ENDIF}
 137. {$IFDEF IOS}
 138.     wNSFilename := CFStringCreateWithCharacters(nil, PChar(ASoundFile), Length(ASoundFile));
 139.     wNSURL      := CFURLCreateWithFileSystemPath(nil, wNSFilename, kCFURLPOSIXPathStyle, False);
 140.     AudioServicesCreateSystemSoundID(wNSURL, PNSInteger(wSndID));
 141.     wSndRec.SID := wSndID;
 142.     AudioServicesAddSystemSoundCompletion(wSndID, nil, nil, @oncompleteionIosProc, nil);
 143. {$ENDIF}
 144.     Result := fSoundsList.Add(wSndRec);
 145.   except
 146.     On E:Exception do
 147.       Raise Exception.create('[AudioManager.AddSound] : ' + E.message);
 148.   end;
 149. end;
 150.  
 151. procedure TAudioManager.DeleteSound(AIndex: integer);
 152. var wRec: PSoundRec;
 153. begin
 154.   try
 155.     if AIndex < fSoundsList.Count then
 156.     begin
 157.       wRec := fSoundsList[AIndex];
 158. {$IFDEF ANDROID}
 159.       fSoundPool.unload(wRec.SID);
 160. {$ENDIF}
 161. {$IFDEF IOS}
 162.       AudioServicesDisposeSystemSoundID(wRec.SID);
 163. {$ENDIF}
 164.       Dispose(wRec);
 165.       fSoundsList.Delete(AIndex);
 166.     end;
 167.   except
 168.     On E:Exception do
 169.       Raise Exception.create('[AudioManager.DeleteSound] : ' + E.message);
 170.   end;
 171. end;
 172.  
 173. procedure TAudioManager.DeleteSound(AName: String);
 174. var i: integer;
 175. begin
 176.   try
 177.     for i := 0 to fSoundsList.Count -1 do
 178.       if CompareText(PSoundRec(fSoundsList[i]).SName , AName) = 0 then
 179.       begin
 180.         DeleteSound(i);
 181.         Break;
 182.       end;
 183.   except
 184.     On E:Exception do
 185.       Raise Exception.create('[AudioManager.DeleteSound] : ' + E.message);
 186.   end;
 187. end;
 188.  
 189. procedure TAudioManager.PlaySound(AIndex: integer);
 190. var
 191.   wRec: PSoundRec;
 192. {$IFDEF ANDROID}
 193.   wCurrVolume, wMaxVolume: Double;
 194.   wVolume: Double;
 195. {$ENDIF}
 196. {$IFNDEF IOS}
 197. {$IFDEF MACOS}
 198.   wNssound: NSSound;
 199. {$ENDIF}
 200. {$ENDIF}
 201. begin
 202.   try
 203.     if AIndex < fSoundsList.Count then
 204.     begin
 205.       wRec := fSoundsList[AIndex];
 206. {$IFDEF ANDROID}
 207.       if Assigned(fAudioMgr) then
 208.       begin
 209.         wCurrVolume := fAudioMgr.getStreamVolume(TJAudioManager.JavaClass.STREAM_MUSIC);
 210.         wMaxVolume  := fAudioMgr.getStreamMaxVolume(TJAudioManager.JavaClass.STREAM_MUSIC);
 211.         wVolume     := wCurrVolume / wMaxVolume;
 212.         fSoundPool.play(wRec.SID, wVolume, wVolume, 1, 0, 1);
 213.       end;
 214. {$ENDIF}
 215. {$IFDEF IOS}
 216.       AudioServicesAddSystemSoundCompletion(wRec.SID, nil, nil, @oncompleteionIosProc, nil);
 217.       AudioServicesPlaySystemSound(wRec.SID)
 218. {$ELSE}
 219. {$IFDEF MACOS}
 220.       wNSSound := TNSSound.Wrap(TNSSound.Alloc.initWithContentsOfFile(StrToNSStr(wRec.SFilename), true));
 221.       try
 222.         wNSSound.setLoops(False);
 223.         wNSSound.play;
 224.       finally
 225.         wNSSound.Release;
 226.       end;
 227. {$ENDIF}
 228. {$ENDIF}
 229. {$IFDEF MSWINDOWS}
 230.       sndPlaySound(Pchar(wRec.SFilename), SND_NODEFAULT Or SND_ASYNC);
 231. {$ENDIF}
 232.     end;
 233.   except
 234.     On E:Exception do
 235.       Raise Exception.create('[AudioManager.PlaySound] : ' + E.message);
 236.   end;
 237. end;
 238.  
 239. procedure TAudioManager.PlaySound(AName: String);
 240. var i: integer;
 241. begin
 242.   try
 243.     for i := 0 to fSoundsList.Count -1 do
 244.       if CompareText(PSoundRec(fSoundsList[i]).SName , AName) = 0 then
 245.       begin
 246.         PlaySound(i);
 247.         Break;
 248.       end;
 249.   except
 250.     On E:Exception do
 251.       Raise Exception.create('[AudioManager.PlaySound] : ' + E.message);
 252.   end;
 253. end;
 254.  
 255. function TAudioManager.GetSoundsCount: integer;
 256. begin
 257.   Result := fSoundsList.Count;
 258. end;
 259.  
 260. function TAudioManager.GetSoundFromIndex(Aindex: integer): PSoundRec;
 261. begin
 262.   if Aindex < fSoundslist.Count then
 263.     Result := fSoundsList[AIndex]
 264.   else
 265.     Result := nil;
 266. end;
 267.  
 268. end.
 269.  

Při startu aplikace přidám wav soubor pomocí AddSound funkce. Poté jej přehrávám pomocí PlaySound procedury. Vše funguje, zvuk se přehraji i na Androidu. Bohužel přehrání doprovází malé zaseknutí aplikace na desítky milisekund. A to přehrávám jen jedem malý wav soubor. Výše uvedený kód není můj, vzal jsem jej z nějaké hry (pokud si dobře pamatuji). Jen nevím proč dochází k tomu zamrznutí. Určitě to není výkonem HW, protože se to děje i na mém počítači.

Popřípadě existuje jiné řešení?

Děkuji za případné rady.

Offline tomak586

 • Nováček
 • *
 • Příspěvků: 22
 • Karma: 1
Ahoj, ja jsem kdysi na prehravani zvuku pod Androidem pouzil komponentu TMediaPlayer a nevybavuji si ze by byl nejaky problem.

mpl.FileName := System.IOUtils.TPath.GetTempPath + '/win.mp3';
mpl.Play;

Offline age.new

 • Hrdina
 • ****
 • Příspěvků: 316
 • Karma: 0
Mám pocit, že u MediaPlayeru jsem měl podobný výsledek, tj. docházelo k malému probrždění v momentě, kdy se zavolalo spuštění zvuku.. Proto jsem použil jiný způsob.