Autor Téma: TCustomAcceleratedPaintBox podle Embarcadera  (Přečteno 168 krát)

Offline Morrison

 • Hrdina
 • ****
 • Příspěvků: 417
 • Karma: 12
  • Verze Delphi: D5, XE2, 10.4.2, D11
TCustomAcceleratedPaintBox podle Embarcadera
« kdy: 30-11-2022, 10:41:41 »
Zkoušeli jste někdo ten TCustomAcceleratedPaintBox podle návodu https://docwiki.embarcadero.com/RADStudio/Sydney/en/Using_the_Direct2D_Canvas?
Mám s tím zase můj oblíbený problém, že pozadí není průhledné jako u standardního PaintBoxu. Například když kreslím elipsu, nebo prostě cokoliv, co nezabírá celou plochu.
Zkusil jsem jako předka dát TCustomTransparentControl, ale tím jsem dosáhl jen toho, že se nevykreslí vůbec nic a celé pozadí je černé.

Kód: Delphi [Vybrat]
 1. unit MyAcceleratedPaintBox;
 2.  
 3. interface
 4.  
 5. uses
 6.   System.Classes, Vcl.Graphics, Vcl.Controls, Vcl.Direct2D, D2D1, Winapi.Windows,
 7.   Winapi.Messages, Vcl.ExtCtrls;
 8.  
 9. type
 10.   TCustomAcceleratedPaintBox = class(TCustomControl)
 11.   private
 12.     FOnPaint: TNotifyEvent;
 13.     FUseD2D: Boolean;
 14.     FD2DCanvas: TDirect2DCanvas;
 15.  
 16.     function CreateD2DCanvas: Boolean;
 17.  
 18.     { Catching paint events }
 19.     procedure WMPaint(var Message: TWMPaint); message WM_PAINT;
 20.     procedure WMSize(var Message: TWMSize); message WM_SIZE;
 21.  
 22.     { Set/Get stuff }
 23.     procedure SetAccelerated(const Value: Boolean);
 24.     function GetGDICanvas: TCanvas;
 25.     function GetOSCanvas: TCustomCanvas;
 26.   protected
 27.     procedure CreateWnd; override;
 28.     procedure Paint; override;
 29.   public
 30.     { Life-time management }
 31.     constructor Create(AOwner: TComponent); override;
 32.     destructor Destroy(); override;
 33.  
 34.     { Public properties }
 35.     property Accelerated: Boolean read FUseD2D write SetAccelerated;
 36.     property Canvas: TCustomCanvas read GetOSCanvas;
 37.     property GDICanvas: TCanvas read GetGDICanvas;
 38.     property D2DCanvas: TDirect2DCanvas read FD2DCanvas;
 39.   published
 40.     { The Paint event }
 41.     property Align;
 42.     property Anchors;
 43.     property DoubleBuffered;
 44.     property Color;
 45.     property Constraints;
 46.     property DragCursor;
 47.     property DragKind;
 48.     property DragMode;
 49.     property Enabled;
 50.     property Font;
 51.     property ParentColor;
 52.     property ParentFont;
 53.     property ParentShowHint;
 54.     property PopupMenu;
 55.     property ShowHint;
 56.     property Touch;
 57.     property Visible;
 58.     property OnClick;
 59.     property OnContextPopup;
 60.     property OnDblClick;
 61.     property OnDragDrop;
 62.     property OnDragOver;
 63.     property OnEndDock;
 64.     property OnEndDrag;
 65.     property OnGesture;
 66.     property OnMouseActivate;
 67.     property OnMouseDown;
 68.     property OnMouseEnter;
 69.     property OnMouseLeave;
 70.     property OnMouseMove;
 71.     property OnMouseUp;
 72.     property OnPaint: TNotifyEvent read FOnPaint write FOnPaint;
 73.     property OnStartDock;
 74.     property OnStartDrag;
 75.     property ParentBackground;
 76.   end;
 77.  
 78.   procedure Register;
 79.  
 80. implementation
 81.  
 82. uses
 83.   System.SysUtils;
 84.  
 85. procedure Register;
 86. begin
 87.   RegisterComponents('MyComponents', [TCustomAcceleratedPaintBox]);
 88. end;
 89.  
 90. { TCustomAcceleratedPaintBox }
 91.  
 92. constructor TCustomAcceleratedPaintBox.Create(AOwner: TComponent);
 93. begin
 94.   inherited;
 95. end;
 96.  
 97. function TCustomAcceleratedPaintBox.CreateD2DCanvas: Boolean;
 98. begin
 99.   try
 100.      FD2DCanvas := TDirect2DCanvas.Create(Handle);
 101.    except
 102.      { Failed creating the D2D canvas, halt! }
 103.      Exit(false);
 104.    end;
 105.  
 106.    Result := true;
 107. end;
 108.  
 109. procedure TCustomAcceleratedPaintBox.CreateWnd;
 110. begin
 111.   inherited;
 112.  
 113.    { Try to create the custom canvas }
 114.    if (Win32MajorVersion >= 6) and (Win32Platform = VER_PLATFORM_WIN32_NT) then
 115.      FUseD2D := CreateD2DCanvas
 116.    else
 117.      FUseD2D := false;
 118. end;
 119.  
 120. destructor TCustomAcceleratedPaintBox.Destroy;
 121. begin
 122.   if FD2DCanvas <> nil then
 123.     FD2DCanvas.Free;
 124.   inherited;
 125. end;
 126.  
 127. function TCustomAcceleratedPaintBox.GetGDICanvas: TCanvas;
 128. begin
 129.   if FUseD2D then
 130.      Result := nil
 131.    else
 132.      Result := inherited Canvas;
 133. end;
 134.  
 135. function TCustomAcceleratedPaintBox.GetOSCanvas: TCustomCanvas;
 136. begin
 137.   if FUseD2D then
 138.      Result := FD2DCanvas
 139.    else
 140.      Result := inherited Canvas;
 141. end;
 142.  
 143. procedure TCustomAcceleratedPaintBox.Paint;
 144. begin
 145.   if FUseD2D then
 146.    begin
 147.      D2DCanvas.Font.Assign(Font);
 148.      D2DCanvas.Brush.Color := Color;
 149.  
 150.      if csDesigning in ComponentState then
 151.      begin
 152.        D2DCanvas.Pen.Style := psDash;
 153.        D2DCanvas.Brush.Style := bsSolid;
 154.  
 155.        D2DCanvas.Rectangle(0, 0, Width, Height);
 156.      end;
 157.    end else
 158.    begin
 159.      GDICanvas.Font.Assign(Font);
 160.      GDICanvas.Brush.Color := Color;
 161.  
 162.      if csDesigning in ComponentState then
 163.      begin
 164.        GDICanvas.Pen.Style := psDash;
 165.        GDICanvas.Brush.Style := bsSolid;
 166.  
 167.        GDICanvas.Rectangle(0, 0, Width, Height);
 168.      end;
 169.    end;
 170.  
 171.    if Assigned(FOnPaint) then FOnPaint(Self);
 172. end;
 173.  
 174. procedure TCustomAcceleratedPaintBox.SetAccelerated(const Value: Boolean);
 175. begin
 176.   { Same value? }
 177.    if Value = FUseD2D then
 178.      Exit;
 179.  
 180.    if not Value then
 181.    begin
 182.      FUseD2D := false;
 183.      Repaint;
 184.    end else
 185.    begin
 186.      FUseD2D := FD2DCanvas <> nil;
 187.  
 188.      if FUseD2D then
 189.        Repaint;
 190.    end;
 191. end;
 192.  
 193. procedure TCustomAcceleratedPaintBox.WMPaint(var Message: TWMPaint);
 194. var
 195.   PaintStruct: TPaintStruct;
 196. begin
 197.   if FUseD2D then
 198.   begin
 199.     BeginPaint(Handle, PaintStruct);
 200.     try
 201.       FD2DCanvas.BeginDraw;
 202.       try
 203.         Paint;
 204.       finally
 205.         FD2DCanvas.EndDraw;
 206.       end;
 207.  
 208.     finally
 209.       EndPaint(Handle, PaintStruct);
 210.     end;
 211.   end else
 212.     inherited;
 213. end;
 214.  
 215. procedure TCustomAcceleratedPaintBox.WMSize(var Message: TWMSize);
 216. begin
 217.   if FD2DCanvas <> nil then
 218.   begin
 219.     var NewSize := D2D1SizeU(Width, Height); <-- úprava proti orginálnímu kódu, ID2D1HwndRenderTarget.Resize chce var parametr
 220.     ID2D1HwndRenderTarget(FD2DCanvas.RenderTarget).Resize(NewSize);
 221.   end;
 222.  
 223.   inherited;
 224. end;
 225.  
 226. end.
 227. [code=delphi]
nil