Forum Delphi.cz

Delphi => FireDAC => Téma založeno: miroB 23-07-2018, 15:01:42

Název: FireDAC + SQLite + TBCD - úvaha
Přispěvatel: miroB 23-07-2018, 15:01:42
Dovoľte krátky technický rozbor a úvahu s návrhom riešenia. Ak by ste mali k tomu čo povedať, budem rád.
FireDAC pre TBCD v SQLite zabezpečuje určitú podporu, pričom platí
Možné riešenie na základe predošlého:
UDF funkcie, ktoré by mohli pokryť odhadom tak 90% potrieb pre bežné analýzy:
To je prvotná úvaha. Samozrejme rátam s tým, že bude treba prekopať FireDAC. Len verím, že toho nebude až tak extra veľa. To nemám na mysli UDF. Tie zvládnem.
Vaše námety, pripomienky, či podnety sú vrelo vítané.

1 Viď funkcia Rozdiel( bcd1, bcd2: TBCD ):
author=Miroslav Baláž link=topic=16248.msg100776#msg100776 date=1532201517 (http://author=Miroslav Baláž link=topic=16248.msg100776#msg100776 date=1532201517)
Název: Re:FireDAC + SQLite + TBCD - úvaha
Přispěvatel: miroB 24-07-2018, 15:00:40
..
Kód: Delphi [Vybrat]
 1. procedure TForm1.FDSQLiteFunction1Calculate(AFunc: TSQLiteFunctionInstance; AInputs: TSQLiteInputs; AOutput: TSQLiteOutput;
 2.   var AUserData: TObject);
 3. var
 4.   Result: TBcd;
 5. begin
 6.   Result := AInputs[0].AsNumber - AInputs[1].AsNumber;
 7.   AOutput.SetData(@Result, SizeOf(Result), etNumber);
 8. end;
..
Dalo by sa ušetriť pri ukladaní dát, predstavoval by som si to takto (Doplnený výpočet potrebnej veľkosti pre uloženie):
Kód: Delphi [Vybrat]
 1. procedure TForm1.FDSQLiteFunction1Calculate(AFunc: TSQLiteFunctionInstance; AInputs: TSQLiteInputs; AOutput: TSQLiteOutput;
 2.   var AUserData: TObject);
 3. var
 4.   iSize : Integer;
 5.   Result: TBcd;  // BCD ukladá 2 bajty + reťazec bajtov [0..31]. Ale nie všetky sú potrebné.
 6. begin            // Z prvého bajtu sa dá vypočítať potrebná dĺžka na uloženie
 7.   Result := AInputs[0].AsNumber - AInputs[1].AsNumber;
 8. // Vypočíta len potrebné bajty pre uloženie.
 9.   iSize := 2 + Result.Precision div 2 + Result.Precision mod 2;  
 10. // Počet odložených bajtov je iSize, namiesto SizeOf(Result),
 11.   AOutput.SetData( @Result, iSize, etNumber );
 12. end;
Ušetí sa nielen manipulácia s textom / UTF16 / UTF8, ale aj nepotrebné bajty.
To by v reále mohlo predstavovať kľudne 3/4 úspory miesta ba možno aj výrazne viac.
Pre milióny riadkov, by to možno už stálo za úvahu.
Asi by to aj bežalo rýchlejšie.
Čo sa týka kompatibility dát mimo môjho programu, tak si nerobím veľké ambície.
Budem tam mať viacero úprav s cieľom vylepšiť vlastné používanie SQLite.
Ale bude k dispozícii export, import.. Nakoniec, je stále možnosť využiť klasický Double..

Pre istotu kód, ktorý ukazuje naplnenie tabulky z priloženého obrázku:
Kód: Delphi [Vybrat]
 1.   qryCreate.SQL.Text := 'DROP TABLE IF Exists tblBCD;' + #13#10 +
 2.                         'CREATE TABLE tblBCD ( n_bcd23 FLOATTEXT, n_bcd25 FLOATTEXT );';
 3.   qryCreate.ExecSQL;
 4.   qryCreate.SQL.Text := 'SELECT n_bcd23, n_bcd25 from tblBCD;';
 5.   qryCreate.Open;
 6.   qryCreate.Append;                    // vloženie do tabuľky
 7.   x2                 := StrToBcd( '-12345678901234567890.12345678901234567890123456789012', fmtSettingsDOT );   // BCD číslo
 8.   qryCreate.Fields[ 0 ].AsLocaleBCD := x2; // vloženie do tabuľky
 9.   qryCreate.Fields[ 1 ].setAsLocaleBCD( '123456789012345.6789' ); // vloženie do tabuľky
 10.   qryCreate.Post;
 11. //  qryCreate.Close;
 12.   qryCreate.SQL.Text := 'Insert into tblBCD ( n_bcd23, n_bcd25 ) values' + #13#10 +
 13.                         '( ''-12345678901234567890.12345678901234567890123456789012'',' + #13#10 +
 14.                            '123456789012345.6789 );';
 15.   qryCreate.ExecSQL;
Název: Re:FireDAC + SQLite + TBCD - úvaha
Přispěvatel: miroB 24-07-2018, 16:01:09
Doplnenie k predošlému príspevku.
Úprava v FireDAC.Phys.SQLiteWrapper.TSQLiteValue.GetData:
Kód: Delphi [Vybrat]
 1. function TSQLiteValue.GetData(var AValue: Pointer; var ASize: Integer;
 2. ..
 3.   case AExtDataType of
 4. ..
 5.     etNumber:
 6. ..
 7.       case iType of  
 8. .. // V Blobe je len toľko bajtov, koľko bolo ozaj treba
 9.         SQLITE_BLOB :
 10.           begin // iSize: Zistí veľkosť dát z prvého byte.
 11.           iSize := 2 + PByte( pVal )^ div 2 + PByte( pVal )^ mod 2;
 12.           FillChar( pByte( AValue )^, 34, #0 ); // Vynulovanie BCD
 13. // Presunutie len takého počtu bajtov, ktoré boli uložené
 14.           Move( PByte( pVal )^, pByte( AValue )^, iSize );
 15.           end;
podobne pre TSQLiteValue.SetData
Kód: Delphi [Vybrat]
 1. ..
 2. case AExtDataType of
 3. ..
 4.   etNumber:
 5. ..
 6.     pVal  := AValue;
 7.     iSize := 2 + PByte( pVal )^ div 2 + PByte( pVal )^ mod 2;
 8.     iType := SQLITE_BLOB;
Název: Re:FireDAC + SQLite + TBCD - úvaha
Přispěvatel: miroB 24-07-2018, 19:03:09
..
 • Ukladanie cez INSERT INTO by potrebovalo vyriešiť.
Vyriešené:  pomocou UDF funkcie StrToBCD
INSERT INTO sa teraz použije takto:
Kód: MySQL [Vybrat]
 1. INSERT INTO MyTable ( TheValue ) VALUES ( StrToBCD( '2.0000000000000000009' ) );
Nie je to možné vyriešiť inak, pretože bez funkcie StrToBCD je to v výlučne v réžii SQLite.
Keď SQLite engina dostane na vloženie Text, strčí ho rovno do premennej s typom SQLITE_TEXT.
Použitie funkcie v procese vkladania, umožní, aby engina odovzdala réžiu FireDAC. No a tam to už máme vyriešené.
PS:

Poznámka:  Ďalšia z výhod: